Pogosta vprašanja in odgovori

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno strokovni izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.
 
Predmetni zakon opredeljuje tudi javnoveljavne študijske programe in programe usposabljanja ter organizacije, ki jih je država pooblastila kot predlagatelje in nosilce programov. Vsak posameznik, ki je ustrezno strokovno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), sprejet junija 2017 (Uradni list RS, št. 29, z dne 9. 6. 2017), je na področju usposabljanja v športu prinesel številne novosti. V zvezi s tem se med zainteresiranimi posamezniki, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, pojavlja nemalo vprašanj. Zato smo preko najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov pripravili nekaj dodatnih  pojasnil, ki bi vas v zvezi s tem utegnila zanimati.

 

 • Katera zakonodaja ureja področje usposabljanja v športu?

  Strokovno delo v športu urejata Zakon o športu  (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg) in
  Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18).

 • Kaj je strokovno delo v športu?

  Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju naslednjih športnih programov:

  • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
  • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
  • obštudijska športna dejavnost,
  • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  • kakovostni šport,
  • vrhunski šport,
  • šport invalidov,
  • športna rekreacija in
  • šport starejših

  Strokovno delo v športu obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. 

 • Kdo je strokovni delavec v športu?

  Strokovni delavec v športu je posameznik, ki opravlja strokovno delo v športu. To obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe.
  Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Pregled športnih panog, ki imajo evidentiran tekmovalni sistem, je dostopen na tej povezavi.

 • Kdo je strokovno izobražen delavec?

  Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima zaključen javnoveljavni študijski program, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister. Strokovno izobražen delavec lahko načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.
   
  Izobrazba posameznika se izkazuje z diplomo izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.
   
  Seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, je dostopen na povezavi.

 • Kdo je strokovno usposobljen delavec?

  Strokovno usposobljen delavec mora biti star najmanj 18 let, imeti mora najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja.

  Kompetence strokovno usposobljenega delavca se določajo na podlagi uspešno zaključenega programa usposabljanja.
   
  Strokovna usposobljenost posameznika se izkazuje z diplomo, ki jo izda nosilec programa usposabljanja.
   
  Razvid javnoveljavnih programov usposabljanja sprejetih na podlagi aktualnega zakona o športu je dostopen na povezavi.

 • Kateri programi ponujajo kompetence strokovno izobraženega delavca v športu?

  Strokovno izobrazbo za delo v športu zagotavljajo javnoveljavni višješolski študijski program ali javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje ustrezne smeri oziroma javnoveljavni študijski programi, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.
   
  Seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, je dostopen na povezavi.

 • Kateri programi ponujajo kompetence strokovno usposobljenega delavca v športu?

  Strokovno usposobljenost za delo v športu zagotavljajo programi usposabljanja, ki jih sprejme minister, pristojen za šport, na predlog pristojnega predlagatelja (pooblaščenega nosilca programa usposabljanja) v skladu z zakonom o športu. Sprejeti program usposabljanja ministrstvo vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj. Z vpisom v razvid program pridobi javno veljavnost.
   
  Razvid javnoveljavnih programov usposabljanja sprejetih na podlagi aktualnega zakona o športu je dostopen na straneh Ministrstva pristojnega za šport na tej povezavi.
   
  V skladu z zakonom o športu so največ do 24.6.2019 (sicer pa do datuma veljavnosti vsakega posameznega programa) javnoveljavni tudi programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu druge in tretje stopnje, ki jih je na podlagi določb »starega« zakona o športu določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport in so bili veljavni v času uveljavitve aktualnega zakona o športu.

 • Kje lahko preverim, kateri študijski programi, ki dajejo kompetence za delo v športu, so javnoveljavni in kdo so nosilci teh programov?

  Seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, je dostopen na povezavi.

 • Kje lahko preverim, kateri programi usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu so javnoveljavni in kdo so nosilci teh programov?

  Razvid javnoveljavnih programov usposabljanj, sprejetih na podlagi zakona o športu, je dostopen na povezavi.

 • Kaj pomeni 1. stopnja in kaj 2. stopnja programa usposabljanja?

  Vsak progam usposabljanja mora biti skladno z zakonom o športu oblikovan dvo-stopenjsko, in sicer program usposabljanja na 1. stopnji in program usposabljanja na 2. stopnji.
   
  Usposobljenost na posamezni stopnji določa obseg kompetenc, ki jim ima strokovno usposobljen delavec, in sicer:

  • delavec, ki uspešno zaključi program usposabljanja na prvi stopnji, lahko izvaja in spremlja proces športne vadbe,
  • delavec, ki uspešno zaključi program usposabljanja na drugi stopnji, lahko poleg izvajanja in spremljanja športne vadbe tudi načrtuje in organizira športno vadbo.
    
   Program usposabljanja na 1. stopnji mora obsegati najmanj 80 in največ 160 ur.
   Program usposabljanja na 2. stopnji mora obsegati najmanj 100 in največ 650 ur
 • Katere programe usposabljanja izvaja OKS-ZŠZ?

  Na podlagi 51. člena Zakona o športu je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez pooblaščen za programe usposabljanj na področju športne rekreacije in programe usposabljanj na področju športa starejših.
   
  Po uspešno zaključenem programu usposabljanja, katerega nosilec je OKS-ZŠZ, posameznik prejme:

  • naziv Strokovni delavec 1 – športna rekreacija ter s tem kompetence za izvajanje in spremljanje vadbe na področju športne rekreacije, to je vadbe v tistih špornih panogah, ki pri OKS-ZŠZ nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema
  • naziv Strokovni delavec 2 – športna rekreacija ter s tem kompetence za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje vadbe na področju športne rekreacije, to je vadbe v tistih špornih panogah, ki pri OKS-ZŠZ nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema
  • naziv Strokovni delavec 1 – šport starejših ter s tem kompetence za izvajanje in spremljanje rekreativne vadbe na področju športa starejših (starejši od 65 let) s ciljem ohranjanja zdravja v tistih športnih panogah, ki pri OKS-ZŠZ nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema
  • naziv Strokovni delavec 2 – šport starejših ter s tem kompetence za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje rekreativne vadbe na področju športa starejših (starejši od 65 let) s ciljem ohranjanja zdravja v tistih športnih panogah, ki pri OKS-ZŠZ nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema.
 • Kakšni so pogoji za pristop na tečaj za pridobitev naziva strokovni delavec 1- športna rekreacija?

  Pogoji za pristop k programu usposabljanja za področje športne rekreacije na prvi stopnji so:

  • minimalna starost 18 let
  • pridobljena najmanj srednja poklicna izobrazba
  • najmanj eno leto (60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kjer se razume, kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj ali trener, saj posameznik za to nima kompetenc)
  • opravljen 10-urni tečaj prve pomoči
    
   Kandidat, ki želi pristopiti k imenovanemu programu usposabljanja, mora kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev za pristop k programu priložiti:
  • diplomo ali spričevalo o formalni izobrazbi
  • potrdilo inštruktorja ali trenerja, da je kot vadeči sodeloval v procesu športne vadbe (oziroma izjavo, da ta pogoj izpolnjuje)
  • dokazilo o opravljenem 10-urnem tečaju prve pomoči (tudi del vozniškega izpita)
 • Kakšni so pogoji za pristop na tečaj za pridobitev naziva strokovni delavec 2 – športna rekreacija?

  Pogoji za pristop k programu usposabljanja za področje športne rekreacije na drugi stopnji so:

  • pridobljena usposobljenost strokovni delavec 1 – športna rekreacija
  • eno leto športno pedagoških izkušenj kot strokovni delavec 1 – športna rekreacija
    
   Kandidat, ki želi pristopiti k programu usposabljanja, mora kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev za pristop k programu priložiti:
  • diplomo o usposobljenosti (ali odločbo MIZŠ o vpisu v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu)
  • dokazilo o vodenju in spremljanju procesa vadbe kot strokovni delavec
 • Imam usposobljenost prve stopnje po starem zakonu o športu. Koliko časa še lahko delujem v športu?

  Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), lahko opravljala strokovno delo v športu največ do 24. 6. 2020, kar je tri letni rok od uveljavitve novega Zakona o športu (ZŠpo-1). Strokovnih delavcev, ki so si pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo, se ne vpisuje v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
   
  Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s ZSpo, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih usposabljanj. V tem primeru se strokovnega delavca, na podlagi njegove vloge, vpiše v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

 • Ali se mi priznajo prehodno pridobljena znanja, ki sem si jih pridobil v preteklosti z uspešno opravljenim programom usposabljanja ali drugi obliko neformalnega izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja?

  Da. Izvajalec programa usposabljanja je dolžan osebi, ki uveljavlja predhodno pridobljene kompetence, priznati kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu usposabljanja, katerih izvajalec je, in so bile pridobljene v drugih programih usposabljanj oziroma drugih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja.
   
  Postopek v zvezi z vložitvijo predloga za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc je podrobneje opisan v IX. poglavju Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je dostopen na povezavi

 • Ali je program usposabljanja OKS-ZŠZ na področju športne rekreacije obvezen preden se vpišem na specializacijo pri kateri drugi panožni zvezi?

  Program usposabljanja OKS-ZŠZ na področju športne rekreacije je obvezen za vse tiste, ki želijo pridobiti pravico za delo na področju športne rekreacije kot strokovno usposobljeni delavci. Imenovani program usposabljanja je edini javnoveljavni program usposabljanja, ki zagotavlja kompetence za vse pojavne oblike športne rekreacije. To je športno-rekreativne vadbe na področju tistih športnih panog, ki nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema pri OKS-ZŠZ.
   
  Programi usposabljanja pri drugih panožnih zvezah niso javnoveljavni, s čimer vam ne zagotavljajo statusa strokovno usposobljenega delavca in s tem pravice do dela v športu. So pa tovrstni programi priporočljivi, v kolikor želite pridobiti znanja, vedenja in spretnosti za posamezno športno panogo, ki se uvršča na področje športne rekreacije. 

 • Eden izmed pogojev za dokončanje programa usposabljanja OKS-ZŠZ je tudi opravljena praksa. Kje jo lahko izvajam? Kako dokazujem, da je opravljena?

  Pogoji za dokončane programa usposabljanja, ki ga vodi OKS-ZŠZ, so:

  • najmanj 80% prisotnost na obveznih vsebina in najmanj 80% prisotnost na posebnih vsebinah
  • pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin, za kar je potrebnih vsaj 60% vseh možnih točk
  • pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin
  • opravljena praksa s predmetnega področja
    
   Kandidat mora kot dokazilo za opravljeno prakso predložiti s strani mentorja podpisan dnevnik prakse, ki ga odda na posebnem obrazcu, ki ga je pripravil OKS-ZŠZ in je kandidatu na voljo ob začetku izvajanja tečaja oziroma je objavljen v razpisu tečaja. Kandidat lahko začne z opravljanjem prakse od prvega dne začetka izvajanja tečaja. Izpolnjen dnevnik prakse, ki ga pregleda in potrdi OKS-ZŠZ, je pogoj za pristop k izpitu.
    
   Kandidat organizacijo, pri kateri bo izvajal prakso, izbere popolnoma avtonomno.
    
   Mentorstvo lahko opravlja strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec 2. stopnje. Mentor svoje kompetence dokazuje z odločbo MIZŠ (vpisom v razvid) ali diplomo, ki izkazuje strokovno izobrazbo ali usposobljenost na področju športa. 
 • Kdo je lahko mentor pri opravljanju prakse, ki je pogoj za dokončanje programa usposabljanja na področju športne rekreacije in športa starejših?

  Pri opravljanju praske, ki velja kot pogoj za dokončanje programa usposabljanja OKS-ZŠZ, lahko mentorstvo opravlja strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec 2. stopnje. Mentor svoje kompetence dokazuje z odločbo MIZŠ (vpisom v razvid) ali diplomo, ki izkazuje strokovno izobrazbo ali usposobljenost na področju športa.
   
  Kandidat organizacijo in mentorja, pri katerem bo izvajal prakso, izbere popolnoma avtonomno.

 • Katere kompetence imam kot strokovni delavec prve stopnje za področje športne rekreacije?

  Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje za področju športne rekreacije, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določa veljavni program usposabljanja na prvi stopnji, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

 • Katere kompetence imam kot strokovni delavec druge stopnje za področje športne rekreacije?

  Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določa veljavni program usposabljanja, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

 • Kaj storiti, ko uspešno zaključim program usposabljanja?

  Po uspešno zaključenem javnoveljavnem programu usposabljanja mora strokovni delavec vložiti predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Vloge (z izpolnjenim obrazcem) morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov gp-mizs@gov.si.
   
  Podrobnejše informacije o vpisu v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu najdete na povezavi.

 • Čemu je namenjen vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu?

  Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu je namenjen spremljanju izpolnjevanja pogojev za opra­vljanje strokovnega dela v športu in je eden od pogojev, s katerim posameznik pridobi pravico za opravljanje strokovnega dela v športu. 

 • Ali je vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu obvezen?

  Da, vpis v razvid je obvezen, če želite opravljati strokovno delo v športu. Na podlagi potrjene vloge za vpis v razvid boste prejeli odločbo za opravljanje strokovnega dela v športu, na kateri so navedene tudi vaše kompetence za opravljanje strokovnega dela v športu. Odločba je dokument, s katerim se organom nadzora identificirate kot strokovno usposobljen oziroma strokovno izobražen delavec.
   
  Strokovnih delavcev, ki so si pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s »starim« zakonom o športu, se ne vpisuje v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. 

 • Ali pristojno ministrstvo posameznika lahko izbriše iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu?

  Da. Strokovni delavec v športu se po uradni dolžnosti izbriše iz razvida, če je ugotovljeno, da je posamezniku s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja poklica v športu, kadar je podan predlog za izbris iz razvida s strani organa, pristojnega za nadzor ali kadar ne izpolnjuje  pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.
   
  O pogojih izbrisa po uradni dolžnosti odloča pristojno ministrstvo.
   
  Strokovnega delavca v športu ministrstvo izbriše iz razvida tudi, če sam to zahteva.  

 • Ali je razvid javno dostopen?

  Da, razvid je javno dostopen. Najdete ga na tej povezavi.

 • Ali se lahko pridružim tudi kateremukoli drugemu programu na trgu, ki ponuja bolj usmerjena znanja v posamezno športno panogo na področju športne rekreacije?

  Vsekakor, vsaka formalno ali neformalno pridobljena znanja, spretnosti in veščine, so izredno priporočljiva in dobrodošla. Je pa potrebno pri tem opozoriti, da status strokovno usposobljenega delavca v športu zagotavljajo le javnoveljavni programi usposabljanj. Le-ta je eden od pogojev za vpis v razvid.
   
  Vsi programi na trgu, ki jih ponujajo različni izvajalci (panožne zveze ali gospodarske družbe), niso javnoveljavni, kar pomeni, da vam ne zagotavljajo statusa strokovno usposobljenega delavca in s tem pravice do opravljanja dela v športu. So pa tovrstni programi priporočljivi, v kolikor želite pridobiti znanja, vedenja in spretnosti za posamezno športno panogo, ki se uvršča na področje športne rekreacije.
   
  Pregled javnoveljavnih programov, ki zagotavljajo strokovno usposobljenost ter njihovih nosilcev, je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

 • Ali lahko z uspešno zaključenim programom usposabljanja ”strokovnjak za športno prehrano” delam kot strokovni delavec v športu?

  Ne, opravljanje dela na področju športne prehrane ne sodi med opravljanje strokovnega dela v športu, kot ga določa zakon o športu, temveč predstavlja dopolnilno strokovno delo za izvajanje podpornih aktivnosti pri strokovnem delu v športu v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem pri OKS-ZŠZ.
   
  Strokovnjak za športno prehrano lahko sodeluje pri strokovnem delu v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, kot izvajalec dopolnilnega strokovnega dela. To je lahko posameznik, ki ne izpolnjuje predhodno navedenih pogojev za strokovno delo, vendar je njegovo sodelovanje v trenažnem procesu nujno,  kot na primer: strokovno delo psihologov, fizioterapevtov, dietetikov, koreografov, kondicijskih trenerjev in drugih, ki predstavljajo pomemben dejavnik za doseganje vrhunskih rezultatov. Vsi, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo, morajo biti ustrezno izobraženi, usposobljeni ali licencirani v skladu s predpisi za svoje strokovno področje dela. To pomeni, da morajo imeti, če na njihovem strokovnem področju obstaja akreditiran visokošolski program, zaključen tak študij in pridobljeno strokovno izobrazbo. Če na posameznem področju akreditirani visokošolski programi ne obstajajo, mora imeti posameznik najvišjo stopnjo usposobljenosti na tistem strokovnem področju, s katerim bo sodeloval pri procesu športne vadbe. 

 • Uspešno sem zaključil program usposabljanja 3. stopnje in pridobil naziv trener fitnesa. Kakšne kompetence so mi priznane? Ali lahko vodim vadbo v katerikoli drugi panogi, ki se uvršča v športno rekreacijo (primer: vodene vadbe, nordijska hoja, ipd.)?

  Kompetence za delo v športu so določene glede na opravljen program usposabljanja. Kot trener fitnesa imate kompetence in pravice za vodenje fitnes vadbe (oziroma glede na kompetence, ki so določene v tem programu). Z uspešno zaključenim programom usposabljanja in pridobljenim nazivom trener fitnesa nimate kompetenc za vodenje športno-rekreativne vadbe v drugih panogah. 

 • Kot strokovni delavec v športu želim delovati na področju tekaške vadbe. Dvakrat tedensko bom vodil skupino rekreativnih športnikov, torej vadbo z namenom ohranjanja zdravja in dobrega počutja in ne vadbo z namenom doseganja športnega rezultata.

  V kolikor bo vadba izključno tekaška, morate zaključiti program usposabljanja, ki ga ponuja Atletska zveza Slovenije. S tem programom boste pridobili kompetence in pravico za vodenje rekreativne tekaške vadbe.
   
  V kolikor je tek le ena od oblik vadbe, celotni program vadbe pa sestavljajo tudi druge oblike športne dejavnosti, vam ustrezne kompetence zagotavlja program usposabljanja na področju športne rekreacije, ki ga ponuja OKS-ZŠZ. 

 • Imate dodatna vprašanja?

  Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na sportzavse@olympic.si in na telefonski številki 01 230 6006.