Strokovni delavec 1, športna rekreacija

Program 1. stopnje športne rekreacije, oziroma naziv Strokovni delavec 1, športna rekreacija je namenjen osebam, ki želijo voditi vadbo na področju osebnega trenerstva, fitnesa, vseh vrst skupinskih vadb, joge, nordijske hoje in ostalih športnih dejavnosti, ki nimajo svoje tekmovalne oblike. Kompetence, ki jih oseba s tem programom dobi so izvajanje in spremljanje procesa športno rekreativne vadbe.

Predstavitev tečaja usposabljanja

Spoznali se boste z delokrogom in kompetencami usposobljenega kadra na področju športne rekreacije – 1. stopnja.

Osnove gibanja človeka

Spoznali se boste z osnovnimi znanji iz gibalnih sposobnosti, fizikalnih zakonitosti gibanja in osnov gibalnega nadzora in učenja.

Osnove športne vadbe

Spoznali se boste z osnovnimi znanji iz temeljnih didaktičnih pristopov (cilji vadbe, vsebine in metode), iz metod in sredstev za razvoj gibalnih sposobnosti ter iz izvajanja in spremljanja športne vadbe.

Psihosocialne osnove športa

Spoznali se boste z osnovami razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija), osnovami in pomenom športne psihologije (vodenje, lik trenerja), prepoznali boste družbene razsežnosti okolja, v katerem delujete (komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport) ter prepoznali oblike nasilja v športu.

Osnove medicine športa

Spoznali se boste z osnovami prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja, uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja, znali boste izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal in spoznali osnove preprečevanja poškodb v športu.

 

Odgovornost in zakonodaja v športu

Spoznali se boste s pravnimi podlagami, ki urejajo področje športa in z odgovornostmi, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe.

Izpeljava in spremljava vadbenega procesa

Spoznali se boste s pomembnostjo postavljanja ciljev, priprave in spremljave za uspešno izpeljavo vadbenega procesa in z različnimi oblikami in metodami dela pri športni vadbi.

Kvalitativna analiza telesne drže in temeljnih gibanj

Spoznali se boste z zakonitostmi dobre telesne drže, odstopanja v telesni drži(lordoza, kifoza, skolioza..) in njihovimi posledicami, s pomočjo ocenjevalnega lista boste znali oceniti telesno držo posameznika po metodi opazovanja ter prepoznali slabosti osnovnih gibalnih vzorcev (tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki) in pristope za odpravljanje le-teh.

Osnove funkcionalne anatomije, biomehanike in fiziologije

Spoznali se boste z osnovno sestavo skeletnega sistema, oblikami sklepov in osmi gibanja, z osnovno sestavo mišično vezivnega sistema, s temeljnimi zakonitostmi človekovega gibanja z vidika kinematike in dinamike, z osnovnim delovanjem srčno-žilnega sistema, prebavil in žlez z notranjim izločanjem ter z osnovami fiziologije napora.

Osnove razvoja gibalnih sposobnosti

Spoznali se boste z osnovnimi gibalnimi sposobnostmi in metodami njihovega razvoja (moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, vzdržljivost, natančnost) ter osnovnimi gibalnimi vzorci (tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki).

Vadbeni procesi pri športni rekreaciji

Razumeli boste pomen analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi, znali sprejeti stranko in narediti osnovno anamnezo, znali voditi in spremljati stranko pri vadbe glede na anamnezo, na praktičnem primeru boste znali prepoznati napake pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in jih s primernimi pristopi odpravili, pridobili boste izkušnje vodenja in spremljanja vadbe ter znali opazovati proces vadbe in podati kritično analizo procesa.

Aktualni tečaj: Strokovni delavec 1, športna rekreacija in šport starejših

Izjave udeležencev

Galerija