Strokovni delavec 2, športna rekreacija

Program 2. stopnje športne rekreacije, oziroma naziv Strokovni delavec 2, športna rekreacija predstavlja nadgradnjo programa 1. stopnje tako z vidika širjenja kot poglabljanja znanja. Poleg tega kandidati pridobijo dodatni dve pomembni kompetenci in sicer načrtovanje in organiziranje športne rekreativne vadbe.

Predstavitev tečaja usposabljanja

Spoznali boste delokrog in kompetence usposobljenega kadra na področju športne rekreacije, 2. stopnje.

Organizacija in upravljanje

Spoznali boste ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji, zbirke podatkov na področju športa ter pogoje za organizacijo in izvedbo športnih prireditev.

Osnove športnega treniranja

Usvojili boste osnovna znanja fiziološkega delovanja človeka, spoznali živčno-mehanske osnove gibanja, spoznali celovitost upravljanja procesa športnega treniranja (zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, načrtovanje - ciklizacija) ter spoznali ustrezna vadbena sredstva in metode športnega treniranja.

Preventiva športnih poškodb in pretreniranost

Spoznali boste najpogostejše akutne in kronične poškodbe v športu ter mehanizme preventivnega ukrepanja (vadba, regeneracija, prehrana).

Načrtovanje in organizacija vadbenega procesa

Razumeli boste teoretična izhodišča pomembnosti dobrega načrtovanja in organizacije vadbenega procesa, znali narediti letni načrt dela skladno s postavljenimi cilji, znali narediti pripravo na vadbeno uro, znali narediti analizo vadbene ure ter znali organizirati različne oblike vadb.

Okoljska fiziologija

Znali boste načrtovati, organizirati, izvesti in spremljati vadbo glede na vreme, okolje in letni čas.

Osnove trženja programov

Spoznali boste temelje ponudbe in povpraševanja, spoznali tržni segment in tržna sredstva.

Prehrana v športni vadbi

Spoznali boste biokemijo prehrane, spoznali makrohranila in mikrohranila, razumeli pojmovanje energijsko ravnotežje, spoznali boste motnje hranjenja, osnove psihologije prehrane in spoznali alternativne načine prehranjevanja.

Tehnologija v športni rekreaciji

Spoznali boste osnovne meritve in tehnologijo za merjenje telesne sestave in nekaterih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter znali prebrati rezultate meritev.

Vadbeni procesi v športni rekreaciji

Razumeli boste pomen analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi, znali sprejeti stranko in narediti osnovno anamnezo ter na osnovi anamneze načrtovati in organizirati vadbeni proces, znali voditi in spremljati stranko pri vadbe glede na anamnezo ter na praktičnem primeru prepoznali napake pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in jih s primernim načrtovanjem in organizacijo vadbe tudi odpravili. Hkrati boste pridobili izkušnje načrtovanja, organizacije, vodenja in spremljanja vadbe ter znali podati kritično analizo procesa.

Aktualni tečaj: Strokovni delavec 2, športna rekreacija

Galerija