Strokovni delavec 1, šport starejših

Program 1. stopnje športa starejših, oziroma naziv Strokovni delavec 1, šport starejših je namenjen osebam, ki želijo voditi vadbo na področju osebnega trenerstva, fitnesa, vseh vrst skupinskih vadb, joge, nordijske hoje in ostalih športnih dejavnosti, ki nimajo svoje tekmovalne oblike za osebe, ki so stare 65 let ali več. Kompetence, ki jih oseba s tem programom dobi so izvajanje in spremljanje procesa športno rekreativne vadbe za osebe stare 65 let ali več.

Predstavitev tečaja usposabljanja

Spoznali se boste z delokrogom in kompetencami usposobljenega kadra na področju športne rekreacije – 1. stopnja.

Osnove gibanja človeka

Spoznali se boste z osnovnimi znanji iz gibalnih sposobnosti, fizikalnih zakonitosti gibanja in osnov gibalnega nadzora in učenja.

Osnove športne vadbe

Spoznali se boste z osnovnimi znanji iz temeljnih didaktičnih pristopov (cilji vadbe, vsebine in metode), iz metod in sredstev za razvoj gibalnih sposobnosti ter iz izvajanja in spremljanja športne vadbe.

Psihosocialne osnove športa

Spoznali se boste z osnovami razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija), osnovami in pomenom športne psihologije (vodenje, lik trenerja), prepoznali boste družbene razsežnosti okolja, v katerem delujete (komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport) ter prepoznali oblike nasilja v športu.

Osnove medicine športa

Spoznali se boste z osnovami prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja, uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja, znali boste izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal in spoznali osnove preprečevanja poškodb v športu.

 

Odgovornost in zakonodaja v športu

Spoznali se boste s pravnimi podlagami, ki urejajo področje športa in z odgovornostmi, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe.

Biologija staranja in vadba

Razumeli boste posebnosti starostnih obdobij in pomembnost prilagajanja vadbe zaradi staranja, spoznali spremembe v fizioloških odzivih na vadbo pri starejših, spoznali incidenco in prevalenco bolezenskih stanj pri starejših ter razumeli razliko med relativnimi in absolutnimi kontraindikacijami za vadbo.

Izpeljava in spremljava vadbenega procesa starejših

Spoznali se boste s pomembnostjo postavljanja ciljev, priprave in spremljave za uspešno izpeljavo vadbenega procesa in z različnimi oblikami in metodami dela pri športni vadbi.

Kvalitativna analiza telesne drže in temeljnih gibanj starejših

Spoznali se boste z zakonitostmi dobre telesne drže, odstopanja v telesni drži(lordoza, kifoza, skolioza..) in njihovimi posledicami, s pomočjo ocenjevalnega lista boste znali oceniti telesno držo posameznika po metodi opazovanja ter prepoznali slabosti osnovnih gibalnih vzorcev (tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki) in pristope za odpravljanje le-teh.

Ocena zdravstvenega stanja in fizičnih zmogljivosti pred vključitvijo v vadbeni program (preexercise screening)

Spoznali boste osnovne testne baterije za oceno telesnih in gibalnih sposobnosti starejših, razumeli pomembnost zdravstvenega pregleda pred vključitvijo v vadbo pri starejših ter znali izvesti oceno preverjanje gibalnih sposobnosti.

Osnove funkcionalne anatomije, biomehanike in fiziologije

Spoznali se boste z osnovno sestavo skeletnega sistema, oblikami sklepov in osmi gibanja, z osnovno sestavo mišično vezivnega sistema, s temeljnimi zakonitostmi človekovega gibanja z vidika kinematike in dinamike, z osnovnim delovanjem srčno-žilnega sistema, prebavil in žlez z notranjim izločanjem ter z osnovami fiziologije napora.

Osnove razvoja gibalnih sposobnosti starejših

Spoznali se boste z osnovnimi gibalnimi sposobnostmi in metodami njihovega razvoja (moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, vzdržljivost, natančnost) ter osnovnimi gibalnimi vzorci (tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki).

Pomen vadbe pri ohranjanju zdravja starejših

Spoznali boste teoretična izhodišča različnih bolezenskih stanj starostnikov (kardiovaskularnih bolezni, respiratorne bolezni, različnih metabolnih stanj, rakavih bolezni, možganske kapi, osteoartritisa...) ter razumeli pomembnost vadbe pri vzpostavljanju in ohranjanju zdravja.

Pomen vadbe za preprečevanje bolečin v hrbtenici pri starejših

Razumeli boste razliko med specifično in nespecifično bolečino v križu, spoznali zakonitosti gibanja za preprečevanje bolečin v križu, spoznali mehanizem aktivacije lokalnih in globalnih stabilizatorjev ter znali prilagoditi vsakodnevne gibalne vzorce s pomočjo katerih preprečujemo bolečino v križu.

Vadbeni procesi pri športu starejših

Razumeli boste pomen analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi, znali sprejeti stranko in narediti osnovno anamnezo, znali voditi in spremljati stranko pri vadbe glede na anamnezo, na praktičnem primeru boste znali prepoznati napake pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in jih s primernimi pristopi odpravili, pridobili boste izkušnje vodenja in spremljanja vadbe ter znali opazovati proces vadbe in podati kritično analizo procesa.

Aktualni tečaj: Strokovni delavec 1, športna rekreacija in šport starejših

Galerija