Povabilo k oddaji ponudbe: Nadgradnja spletne strani projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022«

Povabilo k oddaji ponudbe: Nadgradnja spletne strani projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« 
 1. Povabilo k oddaji ponudbe in predmet naročila
 • ​​Povabilo k oddaji ponudbe
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez vabi ponudnike, da na osnovi tega razpisa in v skladu s pogoji te razpisne dokumentacije oddajo svojo ponudbo.
 • Predmet naročila Prenova spletne strani projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022«.
Vsak ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi s predmetom naročila oziroma pripravo ponudbe.
 • Vrednost naročila
Skupna pogodbena vrednost pogodbe za je skladno s finančnim načrtom projekta maksimalno: 6.400,00 EUR brez DDV.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo, sklenil pogodbo za izvedbo naročila. Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati pogodbo v roku osmih (8) dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe, ki jo predhodno podpiše naročnik. Pogodba bo pričela veljati, ko jo podpišeta naročnik in ponudnik.
 
 
2. Zahteve naročnika
 • Namenski cilj
Povečanje prepoznavnosti evropske kohezijske politike v Sloveniji in njenih posameznih vsebinskih področij sofinanciranjih iz Evropskega socialnega sklada.
 
Zagotavljanje obveščenosti javnosti o projektu Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022, s čimer bomo spodbudili tudi aktivno vključenost vseh deležnikov. Ciljna skupina projekta so zaposleni, ki zaradi potreb na trgu dela potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije.
 
 • Časovne omejitve
Zahteva se izvedba naročila in zaključek najkasneje do 30.11.2018.
Ponudnik mora nuditi rok plačila 8. dni, ki prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.
 
Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: OKS-ZŠZ, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana ali po e-pošti najkasneje do srede 7.11.2018 do 10:00 ure. Ponudbe so lahko na isti naslov do istega roka tudi osebno vročene. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo zavrnjene.
 
 • Posebni pogoji
Kakovost: opravljena storitev mora biti kvalitetna in pravočasna. Če bodo ugotovljene pomanjkljivosti, jih bo moral izvajalec na zahtevo naročnika odpraviti brez dodatnega plačila. Če bo naročnik presodil, da kakovost opravljenih storitev ni zadovoljiva, bo imel pravico od izvajalca zahtevati, da jo izboljša brez dodatnega plačila. Izvajalec bo moral izvesti popravila in izboljšave v roku, ki ga bo določil naročnik.
 
 
3.Koncept projekta
Prenova spletne strani, pri čemer se upošteva Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Koncept celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020. Dokumenta se nahajata v prilogi.
 
 
4.Osnovne vsebine
 • Naziv projekta
»Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 – 2022«.
 • Grafični elementi
 • Logotip OKS- ZŠZ
 • Logotip Planinske zveze Slovenije
 • Logotip Ministrstva in Evropskega socialnega sklada; ustrezen logotip EKP 2014–2020; Logotip, ki vključuje slogan Naložba v vašo prihodnost 
 • Logotipi ostalih partnerjev – NPŠZ in drugih športnih organizacij (skupaj 39), kjer je mogoče
Hierarhija med partnerji:
 • ​MIZŠ in EU ESS sofinancer,​
 • OKS-ZŠZ poslovodeči konzorcijski partner,
 • PZS  konzorcijski partner,
 • NPŠZ in druge športne organizacije.
 
 • Dikcija
Vsebuje obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjimi navedbami:
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«
 
5.Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predlagati rešitev, ki mora ustrezati zahtevam naročnika in zagotoviti funkcionalnosti: 
 • povezava z bazo podatkov, ki zajema vse podatke o usposabljanjih in seminarjih,
 • izvedba postavitve vnosne maske za prijavo na razpisane dogodke,
 • postavitev koledarja dogodkov,
 • vodenje statistike dostopa do spletne strani,
 • podprti različni formati vsebin (teksti, fotografije in slike, video, gif, ...),
  • vnos vsebin v spletno stran mora biti zasnovan tako, da od uporabnika ne zahteva znanja HTML ali programiranja.
ter, da da bo mogoče spletno stran prilagajati in nadgrajevati skladno z naknadnimi vsebinskimi in tehničnim zahtevami naročnika.
 
6.Način obračuna in plačila izvedenih storitev ter reklamacije
Za pravilno izvedeno storitev bo izbrani izvajalec naročniku izstavil račun v skladu s potrjenim naročilom in dogovorjenimi pogoji, z obračunanim 22 % davkom na dodano vrednost, v najkasneje desetih (8) dni po kakovostno opravljeni storitvi.
Naročnik se obvezuje, da bo poravnal svoje obveznosti osmi (8) dan od prejema pravilno izstavljenega računa. Izvajalec bo račun-e naslavljal na: Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
 
 
7.Merilo za ocenjevanje ponudb in izbor ponudbe
Merilo za izbor ponudnika je najnižja cena.
 
8.Kontaktna oseba
Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
Nadja Schweiger,  T: 01 230 60 21, M: 041 661 914, E: nadja.schweiger@olympic.si
 
9.Obvezna vsebina ponudbe
 1. Podatki o ponudniku
 2. Vsebina ponudbe
 3. Predračun
10.Priloge
 1. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
 2. Koncept celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji